Dane teleadresowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

gm. Zelów

Adres

ul. Kilińskiego 40

97-425 Zelów

NIP

769-19-18-016

REGON

590730520

Telefon

44/634 11 70

Faks

44/634 11 70

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów
278965-1018-2002-0070-0072-00

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2001-09-11
Zatrudnienie ogółem (osoby): 46
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 3
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa.
Nazwa organu tworzącego: Zarząd Miejski
Akt tworzący: VIII/73/99, 29.04.1999 r., Uchwała
Liczba zatrudnionych: 44,45
Przedmiot działania i kompetencje: Celem nauczania i wychowania w Szkole jest:
zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycz nego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 XI 1989 r.,
zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w Szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych,
umożliwienie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka,
umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki,
przygotowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy oraz zapewnienie im możliwości dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży,
udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, poprzez kontakt z właściwymi organami poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
umożliwianie uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez zezwolenie na realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki; indywidualny program lub tok nauki mogą być

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

7.30 - 15.30

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-11-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzanna Socha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 629
07 lutego 2016 23:07 (Administrator) - Aktualizacja danych.
07 lutego 2016 23:07 (Administrator) - Aktualizacja danych.
07 lutego 2016 23:07 (Administrator) - Aktualizacja danych.